Publikationer

Att hjärnforskning är ett mycket angeläget forskningsområde märker man tydligt på alla de publikationer som finns inom området. Det är många forskare och duktiga studenter som kontinuerligt lyckas få fram enastående rapporter som kommer allmänheten till gagn. Inte minst är den här typen av information användbar inom sjukvården, där det ständigt är av värde att ta del av ny forskning kring hjärnan och dess funktioner. Särskilt området brain imaging, där man fokuserar på hjärnans funktioner och struktur, är oerhört användbart inom många områden. Brain imaging handlar i mångt och mycket om att studera nervsystemet och är ett relativt nytt forskningsområde inom just hjärnforskning.

Umeå universitet är särskilt framstående i sin forskning inom brain imaging, där man har en särskild avdelning kallad UFBI; en förkortning för Umeå Center for Functional Brain Imaging. Här är för närvarande ett 100-tal forskare från Umeå universitet aktiva, samt dessutom ett 50-tal externa forskare från andra universitet. Vid UFBI använder man avbildningstekniker för att kartlägga hjärnans struktur och funktionalitet. All forskning har praktisk anknytning och eftersom hjärnan anses vara ett av de viktigaste medicinska forskningsområdena allokeras mycket resurser till just detta.

Tillsammans har både interna och externa forskare på UFBI tagit fram mängder av data baserat på olika undersökningar av hjärnan och dess struktur. Detta har i sin tur lett till en rad olika publikationer skrivna av både enskilda forskare samt grupper av dessa. Publikationerna finns i flera välkända journals och har satt stora avtryck i forskningsvärlden. Baserat på dessa publikationer kan dessutom ny forskning bedrivas, som ytterligare för hjärnforskningen framåt. Med den samlade expertis som finns på Umeå universitet kan man i samarbete med andra forskare från hela världen bidra till ny och viktig kunskap. Brain imaging är därmed ett av de mest spännande områden som finns, där man ständigt arbetar fram ny information som engagerar mängder av forskare och läkare.